Service - Roll former for external blinds Skovela d.o.o.

Kg
Show more when Clicking an Image
Go to content

Service

Products > Service
service coordination
Service in mechanical engineering
Remotely operate Video
See how you can remotely operate your machinery
3D CAD construction
3D CAD software can increase designer productivity
Comprehensive Mechanical Engineering Service
Introduction:
Welcome to our Mechanical Engineering Service, where we offer a wide range of professional services to ensure the optimal operation of your machinery and equipment. Our experienced service personnel specialize in ensuring the smooth flow of your operations.

Our Services:

1. Thorough Inspection:
  Our service begins with a meticulous inspection conducted by our experienced technicians. We examine pneumatic, electrical, and mechanical components to identify any issues, errors, or signs of wear and tear. This comprehensive examination allows us to create a customized service plan.

2. Service Contracts:
  For companies that have entered into service contracts with us, we offer peace of mind. Our service contracts guarantee regular maintenance and support. You can rely on us to keep your machines in top condition.

3. Telephone Consultation and Remote Support via AnyDesk:
  Our commitment to your success goes beyond routine maintenance. Companies with service contracts are entitled to telephone consultation. This service is invaluable in addressing sudden malfunctions, system issues, or software errors. Our experts provide support to quickly resolve minor problems, including remote support via AnyDesk.

4. Assembly and Disassembly:
  We understand that relocating machinery can be a complex and challenging task. Our experienced team specializes in the assembly and disassembly of machines. Whether you're moving equipment within your facility or to a new location, we ensure a smooth process without damage.

5. Recommissioning:
  After machines have been relocated, our service doesn't stop there. We take care of the recommissioning of the machines to ensure efficient operation in their new environment. You can trust us to handle this crucial phase with precision and care.

Conclusion:
In our Mechanical Engineering Service, we are dedicated to ensuring the success of your operations. Our comprehensive services include inspection, service contracts, telephone consultation, assembly, disassembly, and recommissioning. With our experienced team by your side, you can have confidence that your machines will always be in excellent condition. Contact us today to discuss how we can support your mechanical engineering needs.
Celovita storitev strojnega inženiringa
Uvod:
Dobrodošli v našem podjetju Storitev strojnega inženiringa, kjer ponujamo širok nabor strokovnih storitev, da zagotovimo optimalno delovanje vaših strojev in opreme. Naši izkušeni servisni delavci so specializirani za zagotavljanje nemotenega poteka vaših operacij.

Naše storitve:

1. Temeljit pregled:
  Naša storitev se začne s skrbnim pregledom, ki ga izvajajo naši izkušeni tehniki. Preverjamo pnevmatske, električne in mehanske komponente, da identificiramo morebitne težave, napake in obrabo. Ta celovit pregled nam omogoča, da pripravimo prilagojen načrt storitev.

2. Servisne pogodbe:
  Za podjetja, ki so sklenila servisne pogodbe z nami, nudimo mirno spanje. Naše servisne pogodbe zagotavljajo redno vzdrževanje in podporo. Lahko se zanesete na nas, da bomo vaše stroje vedno držali v vrhunskem stanju.

3. Telefonsko svetovanje in oddaljena podpora preko AnyDesk:
  Naše zavezanosti k vašemu uspehu ne omejujemo samo na rutinsko vzdrževanje. Podjetja s servisnimi pogodbami imajo pravico do telefonskega svetovanja. Ta storitev je neprecenljiva pri reševanju nenadnih težav, težav s sistemom ali napak v programski opremi. Naši strokovnjaki vam nudijo podporo, da hitro odpravite manjše težave, vključno z oddaljeno podporo preko AnyDesk.

4. Montaža in demontaža:
  Razumemo, da je selitev strojev lahko zapletena in zahtevna naloga. Naša izkušena ekipa je specializirana za montažo in demontažo strojev. Ne glede na to, ali premikate opremo znotraj vaše lokacije ali na novi lokaciji, zagotavljamo brezhiben postopek brez poškodb.

5. Ponovni zagon:
  Po selitvi strojev naša storitev ne konča. Poskrbimo za ponovni zagon strojev, da zagotovimo učinkovito delovanje v novem okolju. Lahko se zanesete na nas, da bomo to ključno fazo izvajali z natančnostjo in skrbnostjo.

Zaključek:
V našem podjetju Storitev strojnega inženiringa si prizadevamo za uspeh vaših operacij. Naše celovite storitve vključujejo pregled, servisne pogodbe, telefonsko svetovanje, montažo, demontažo in ponovni zagon. S svojo izkušeno ekipo ob vaši strani se lahko zanesete, da bodo vaši stroji vedno v odličnem stanju. Stopite v stik z nami še danes, da se pogovorimo, kako lahko podpremo vaše potrebe na področju strojnega inženiringa.
Umfassender Maschinenbau-Service
Einleitung:
Herzlich willkommen bei unserem Maschinenbau-Service, wo wir eine breite Palette von professionellen Dienstleistungen anbieten, um den optimalen Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen sicherzustellen. Unsere erfahrenen Service-Mitarbeiter sind darauf spezialisiert, einen reibungslosen Ablauf Ihrer Betriebsprozesse zu gewährleisten.

Unsere Dienstleistungen:

1. Gründliche Inspektion:
  Unser Service beginnt mit einer sorgfältigen Inspektion durch unsere erfahrenen Techniker. Wir überprüfen pneumatische, elektrische und mechanische Komponenten, um mögliche Probleme, Fehler und Verschleißerscheinungen zu identifizieren. Diese umfassende Untersuchung ermöglicht es uns, einen maßgeschneiderten Serviceplan zu erstellen.

2. Serviceverträge:
  Für Unternehmen, die Serviceverträge mit uns abgeschlossen haben, bieten wir ein beruhigendes Gefühl. Unsere Serviceverträge garantieren regelmäßige Wartung und Unterstützung. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Maschinen stets in Top-Zustand halten.

3. Telefonische Beratung und Remote-Unterstützung über AnyDesk:
  Unser Engagement für Ihren Erfolg geht über die routinemäßige Wartung hinaus. Unternehmen mit Serviceverträgen haben Anspruch auf telefonische Beratung. Dieser Service ist unschätzbar bei der Behebung plötzlicher Störungen, Systemprobleme oder Softwarefehler. Unsere Experten bieten Unterstützung, um kleinere Probleme schnell zu lösen, einschließlich Remote-Unterstützung über AnyDesk.

4. Montage und Demontage:
  Wir verstehen, dass die Verlagerung von Maschinen eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe sein kann. Unser erfahrenes Team hat sich auf die Montage und Demontage von Maschinen spezialisiert. Egal, ob Sie Ihre Ausrüstung innerhalb Ihres Werks oder an einen neuen Standort verlagern, wir gewährleisten einen reibungslosen Prozess ohne Beschädigungen.

5. Wiederinbetriebnahme:
  Nachdem die Maschinen verlagert wurden, endet unser Service nicht hier. Wir kümmern uns um die Wiederinbetriebnahme der Maschinen, um einen effizienten Betrieb in ihrer neuen Umgebung sicherzustellen. Sie können darauf vertrauen, dass wir diese entscheidende Phase mit Präzision und Sorgfalt durchführen.

Fazit:
In unserem Maschinenbau-Service setzen wir uns für den Erfolg Ihrer Betriebsprozesse ein. Unsere umfassenden Dienstleistungen umfassen Inspektion, Serviceverträge, telefonische Beratung, Montage, Demontage und Wiederinbetriebnahme. Mit unserem erfahrenen Team an Ihrer Seite können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Maschinen stets in hervorragendem Zustand sind. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu besprechen, wie wir Ihre Anforderungen im Bereich Maschinenbau unterstützen können.
Kompletna usluga mašinskog inženjeringa
Uvod:
Dobrodošli u našem Mašinskom inženjering servisu, gde nudimo širok spektar profesionalnih usluga kako bismo osigurali optimalno funkcionisanje vaše mašinerije i opreme. Naši iskusni servisni radnici specijalizovani su za održavanje besprekornog toka vaših operacija.

Naše usluge:

1. Temeljna inspekcija:
  Naša usluga počinje detaljnom inspekcijom koju obavljaju naši iskusni tehničari. Pregledamo pneumatske, električne i mehaničke komponente kako bismo identifikovali eventualne probleme, greške i znake habanja. Ovaj sveobuhvatni pregled omogućava nam da kreiramo prilagođen plan servisa.

2. Servisni ugovori:
  Za kompanije koje su sklopile servisne ugovore s nama, nudimo miran san. Naši servisni ugovori garantuju redovno održavanje i podršku. Možete se osloniti na nas da ćemo vaše mašine uvek održavati u vrhunskom stanju.

3. Telefonsko savetovanje i daljinska podrška putem AnyDesk-a:
  Naše posvećenosti vašem uspehu ne ograničavaju se samo na rutinsko održavanje. Kompanije sa servisnim ugovorima imaju pravo na telefonsko savetovanje. Ova usluga je neprocenjiva u rešavanju iznenadnih problema, problema sa sistemom ili softverskim greškama. Naši stručnjaci pružaju podršku kako biste brzo rešili manje probleme, uključujući i daljinsku podršku putem AnyDesk-a.

4. Montaža i demontaža:
  Razumemo da premestiti mašine može biti kompleksan i zahtevan zadatak. Naš iskusni tim specijalizovao se za montažu i demontažu mašina. Bez obzira da li premeštate opremu unutar vašeg objekta ili na novu lokaciju, obezbeđujemo glatki proces bez oštećenja.

5. Ponovno pokretanje:
  Nakon što se mašine premeste, naša usluga ne završava tu. Brinemo o ponovnom pokretanju mašina kako bismo obezbedili efikasan rad u njihovom novom okruženju. Možete se osloniti na nas da ćemo ovu ključnu fazu obaviti precizno i pažljivo.

Zaključak:
U našem Mašinskom inženjering servisu posvećeni smo uspehu vaših operacija. Naše kompletna usluge obuhvataju inspekciju, servisne ugovore, telefonsko savetovanje, montažu, demontažu i ponovno pokretanje. Sa našim iskusnim timom uz vas, možete biti sigurni da će vaše mašine uvek biti u odličnom stanju. Kontaktirajte nas danas da bismo razgovarali o tome kako možemo podržati vaše potrebe u oblasti mašinskog inženjeringa.
Shërbimi i Plotë i Inxhinierisë Mekanike
Hyrje:
Mirë se vini në Shërbimin tonë të Inxhinierisë Mekanike, ku ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve profesionale për të siguruar funksionimin optimal të makinave dhe pajisjeve tuaja. Specialistët tanë të përvojësuar në shërbim janë të specializuar në sigurimin e rrjedhës së paqëndrueshme të operacioneve tuaja.

Shërbimet Tona:

1. Inspektim i Hollësishëm:
  Shërbimi ynë fillon me një inspektim të kujdesshëm që kryhet nga teknikët tanë të përvojësuar. Ne shqyrtojmë komponentët pneumatikë, elektrikë dhe mekanikë për të identifikuar çdo problem, gabim dhe shenja të shpërbërjes. Ky inspektim i gjerë na lejon të përgatisim një plan shërbimi të përshtatur.

2. Kontratat e Shërbimit:
  Për kompanitë që kanë nënshkruar kontrata të shërbimit me ne, ofrojmë qetësi. Kontratat tona të shërbimit sigurojnë mirëmbajtje të rregullt dhe mbështetje. Mund të mbështeteni te ne për të mbajtur makinat tuaja në gjendje të shkëlqyeshme.

3. Këshillimi Telefonik dhe Mbështetja Në Distancë Përmes AnyDesk:
  Përulja jonë për suksesin tuaj nuk kufizohet vetëm në mirëmbajtjen rutinë. Kompanitë me kontrata të shërbimit kanë të drejtë të këshillimit telefonik. Ky shërbim është i çmuar për të adresuar ndërprerjet e papritura, problemet e sistemit ose gabimet e softuerit. Ekspertët tanë ofrojnë mbështetje për të zgjidhur shpejt problemet më të vogla, përfshirë mbështetjen në distancë përmes AnyDesk.

4. Montazhi dhe Demontazhi:
  Kuptojmë që transferimi i makinave mund të jetë një detyrë komplekse dhe sfiduese. Ekipi ynë i përvojësuar specializohet në montazhin dhe demontazhin e makinave. Pavarësisht nëse po transferoni pajisjet brenda objektit tuaj ose në një vend të ri, ne sigurojmë një proces të përsosur pa dëmtime.

5. Rizindustrializimi:
  Pasi makinat janë transferuar, shërbimi ynë nuk mbaron këtu. Ne merremi me rizindustrializimin e makinave për të siguruar operimin efikas në mjedisin e tyre të ri. Mund të mbështeteni te ne që të kujdesemi për këtë fazë të rëndësishme me precizitet dhe kujdes.

Përfundim:
Në Shërbimin e Inxhinierisë Mekanike të ynë, jemi të përkushtuar për sigurimin e suksesit të operacioneve tuaja. Shërbimet tona të plota përfshijnë inspektim, kontrata të shërbimit, këshillim telefonik, montazh, demontazh dhe rizindustrializim. Me ekipin tonë të përvojësuar pranë jush, mund të keni besim se makinat tuaja do të jenë gjithmonë në gjendje të shkëlqyeshme. Kontaktoni ne sot për të diskutuar se si mund të mbështesim nevojat tuaja në inxhinieri mekanike.
Цялостна услуга по машиностроенето
Въведение:
Добре дошли в нашата услуга по машиностроене, където предлагаме широка гама професионални услуги, за да осигурим оптималната работа на вашите машини и оборудване. Нашите опитни служители са специализирани в поддържането на безпроблемния ход на вашите операции.

Наши услуги:

1. Подробен инспекционен преглед:
Нашата услуга започва със задълбочен инспекционен преглед, извършван от нашите опитни техници. Проверяваме пневматични, електрически и механични компоненти, за да идентифицираме всякакви проблеми, грешки и износвания. Този обстоен преглед ни позволява да създадем персонализиран план за обслужване.

2. Сервизни договори:
За компаниите, които са сключили сервизни договори с нас, предлагаме спокойствие. Нашите сервизни договори гарантират редовно поддръжка и подкрепа. Можете да разчитате на нас, че ще поддържаме вашите машини винаги в отлично състояние.

3. Телефонско консултиране и дистанционна поддръжка чрез AnyDesk:
Нашето ангажиране към вашия успех не се ограничава само до рутинната поддръжка. Компаниите със сервизни договори имат право на телефонско консултиране. Тази услуга е безценна при решаването на внезапни проблеми, системни проблеми или грешки в софтуера. Нашите експерти предоставят поддръжка, за да решите бързо по-малките проблеми, включително дистанционната поддръжка чрез AnyDesk.

4. Монтаж и демонтаж:
Разбираме, че преместването на машини може да бъде сложна и изискваща задача. Нашият опитен екип е специализиран в монтажа и демонтажа на машини. Без значение дали премествате оборудване в рамките на вашия обект или на ново място, ние гарантираме гладък процес без повреди.

5. Повторно включване:
След като машините се преместят, нашата услуга не приключва там. Грижим се за повторното включване на машините, за да осигурим ефективната им работа в новата среда. Можете да разчитате на нас, че ще се справим с тази ключова фаза с прецизност и внимание.

Заключение:
В нашата услуга по машиностроене ние сме посветени на успеха на вашите операции. Нашите цялостни услуги включват инспекция, сервизни договори, телефонско консултиране, монтаж, демонтаж и повторно включване. С нашия опитен екип до ваша страна, можете да имате доверие, че вашите машини винаги ще бъдат в отлично състояние. Свържете се с нас днес, за да обсудим как можем да подкрепим вашите нужди в областта на машиностроенето.
Serviciu complet de inginerie mecanică
Introducere:
Bine ați venit la serviciul nostru de inginerie mecanică, unde oferim o gamă largă de servicii profesionale pentru a asigura funcționarea optimă a mașinilor și echipamentelor dvs. Angajații noștri experimentați sunt specializați în menținerea fluxului neted al operațiunilor dvs.

Serviciile noastre:

1. Inspeție detaliată:
  Serviciul nostru începe cu o inspecție atentă efectuată de tehnicienii noștri experimentați. Verificăm componente pneumatice, electrice și mecanice pentru a identifica eventuale probleme, erori și uzură. Această inspecție cuprinzătoare ne permite să pregătim un plan personalizat de servicii.

2. Contracte de servicii:
  Pentru companiile care au încheiat contracte de servicii cu noi, oferim liniște. Contractele noastre de servicii garantează întreținerea regulată și suportul. Vă puteți baza pe noi că vom menține întotdeauna mașinile dvs. într-o stare excelentă.

3. Consultanță telefonică și asistență la distanță prin AnyDesk:
  Angajamentul nostru față de succesul dvs. nu se limitează doar la întreținerea rutinieră. Companiile cu contracte de servicii au dreptul la consultanță telefonică. Acest serviciu este neprețuit în rezolvarea unor probleme neprevăzute, probleme de sistem sau erori de software. Experții noștri vă oferă asistență pentru a rezolva rapid problemele mai mici, inclusiv asistență la distanță prin AnyDesk.

4. Montaj și demontaj:
  Înțelegem că mutarea mașinilor poate fi o sarcină complexă și solicitantă. Echipa noastră experimentată este specializată în montarea și demontarea mașinilor. Indiferent dacă mutați echipamentul în cadrul instalației dvs. sau la o locație nouă, garantăm un proces fără probleme și fără deteriorări.

5. Repornire:
  După ce mașinile sunt mutate, serviciul nostru nu se încheie aici. Ne ocupăm de repornirea mașinilor pentru a asigura funcționarea eficientă în noua lor mediu. Vă puteți baza pe noi că vom gestiona această fază critică cu precizie și atenție.

Concluzie:
În cadrul serviciului nostru de inginerie mecanică, suntem dedicați succesului operațiunilor dvs. Serviciile noastre complete includ inspecție, contracte de servicii, consultanță telefonică, montaj, demontaj și repornire. Cu echipa noastră experimentată alături de voi, vă puteți baza pe faptul că mașinile dvs. vor fi întotdeauna într-o stare excelentă. Contactați-ne astăzi pentru a discuta cum vă putem susține nevoile în domeniul ingineriei mecanice.
Teljes körű gépészmérnöki szolgáltatás
Bevezetés:
Üdvözöljük gépészmérnöki szolgáltatásunknál, ahol széles körű szakmai szolgáltatásokat kínálunk gépeik és berendezéseik optimális működésének biztosítására. Tapasztalt szolgáltatási munkatársaink a műveletek zavartalan lebonyolítására specializálódtak.

Szolgáltatásaink:

1. Alapos ellenőrzés:
  Szolgáltatásunk egy gondos ellenőrzéssel kezdődik, amit tapasztalt technikusaink végznek. Ellenőrizzük a pneumatikus, elektromos és mechanikus alkatrészeket, hogy azonosítsuk a lehetséges problémákat, hibákat és kopásokat. Ez a teljes körű ellenőrzés lehetővé teszi számunkra egy személyre szabott szolgáltatási terv elkészítését.

2. Szolgáltatási szerződések:
  Azoknak a vállalatoknak, akik szolgáltatási szerződést kötöttek velünk, nyugodt alvást kínálunk. Szolgáltatási szerződéseink rendszeres karbantartást és támogatást garantálnak. Bízhatnak bennünk, hogy gépeik mindig kitűnő állapotban lesznek.

3. Telefonos tanácsadás és távsegítségnyújtás az AnyDesk segítségével:
  Az elkötelezettségünk a sikerük iránt nem csak a rutin karbantartásra korlátozódik. Azok a vállalatok, akik szolgáltatási szerződést kötöttek velünk, jogosultak telefonos tanácsadásra. Ez a szolgáltatás felbecsülhetetlen az váratlan hibák, rendszerproblémák vagy szoftverhibák megoldásakor. Szakértőink segítenek a kisebb problémák gyors elhárításában, ideértve az AnyDesk segítségével történő távsegítségnyújtást is.

4. Szerelés és leszerelés:
  Értjük, hogy gépek áthelyezése bonyolult és kihívást jelentő feladat lehet. Tapasztalt csapatunk a gépek szerelésére és leszerelésére specializálódott. Legyen szó a berendezések azon belüli mozgatásáról vagy új helyre telepítésükről, zökkenőmentes folyamatot és sérülésmentes műveleteket garantálunk.

5. Újraindítás:
  Miután a gépeket áthelyezték, szolgáltatásunk itt nem ér véget. Gondoskodunk a gépek újraindításáról annak érdekében, hogy hatékonyan működjenek az új környezetben. Bízhatnak bennünk, hogy ezt a kulcsfontosságú fázist pontossággal és gondossággal kezeljük.

Befejezés:
Gépészmérnöki szolgáltatásunkban elkötelezettek vagyunk az üzleti műveleteik sikerének biztosításában. Teljes körű szolgáltatásaink magukban foglalják az ellenőrzést, a szolgáltatási szerződéseket, a telefonos tanácsadást, a szerelést, a leszerelést és az újraindítást. Tapasztalt csapatunkkal mindig számíthatnak rá, hogy gépeik kitűnő állapotban lesznek. Forduljanak hozzánk még ma, hogy megbeszéljük, hogyan tudjuk támogatni gépészmérnöki igényeiket.
Komplexná služba strojárskeho inžinierstva
Úvod:
Vitajte v našej službe strojárskeho inžinierstva, kde ponúkame širokú škálu profesionálnych služieb na zabezpečenie optimálneho prevádzkového stavu vašich strojov a zariadení. Naši skúsení pracovníci sú špecializovaní na udržiavanie bezproblémového priebehu vašich prevádzok.

Naše služby:

1. Dôkladná inšpekcia:
  Naša služba začína dôkladnou inšpekciou vykonanou našimi skúsenými technikmi. Kontrolujeme pneumatické, elektrické a mechanické komponenty, aby sme identifikovali možné problémy, chyby a opotrebenie. Táto komplexná inšpekcia nám umožňuje pripraviť personalizovaný plán služieb.

2. Služobné zmluvy:
  Pre spoločnosti, ktoré uzatvorili so mnou služobné zmluvy, ponúkame pokoj. Naše služobné zmluvy zabezpečujú pravidelnú údržbu a podporu. Môžete sa spoľahnúť na to, že vaše stroje budú vždy v najlepšom stave.

3. Telefónne poradenstvo a vzdialená podpora cez AnyDesk:
  Naše záväzky k vášmu úspechu neobmedzujeme len na rutinnú údržbu. Spoločnosti so služobnými zmluvami majú nárok na telefónne poradenstvo. Táto služba je neoceniteľná pri riešení náhlych porúch, problémov so systémom alebo chýb v softvéri. Naši odborníci vám poskytnú podporu pri rýchlejšom odstránení menších problémov, vrátane vzdialenej podpory cez AnyDesk.

4. Montáž a demontáž:
  Chápeme, že presun strojov môže byť zložitou a náročnou úlohou. Náš skúsený tím je špecializovaný na montáž a demontáž strojov. Nech už presúvate zariadenie vo svojej prevádzke alebo na nové miesto, zabezpečujeme bezchybný proces bez poškodenia.

5. Opätovné spustenie:
  Po presune strojov naša služba nekončí. Staráme sa o opätovné spustenie prístrojov, aby sme zabezpečili efektívnu prevádzku v novom prostredí. Môžete sa spoľahnúť na to, že túto kľúčovú fázu zvládneme s presnosťou a starostlivosťou.

Záver:
V našej službe strojárskeho inžinierstva sme oddaní úspechu vašich prevádzok. Naše komplexné služby zahŕňajú inšpekciu, služobné zmluvy, telefónne poradenstvo, montáž, demontáž a opätovné spustenie. S naším skúseným tímom na vašej strane sa môžete spoľahnúť na to, že vaše stroje budú vždy v skvelom stave. Kontaktujte nás ešte dnes, aby sme prebrali, ako môžeme podporiť vaše potreby v oblasti strojárskeho inžinierstva.
Komplexní služba strojírenství
Úvod:
Vítejte v naší službě strojírenství, kde nabízíme širokou škálu profesionálních služeb pro zajištění optimálního provozu vašich strojů a zařízení. Naši zkušení zaměstnanci jsou specializovaní na udržování bezproblémového průběhu vašich operací.

Naše služby:

1. Důkladná inspekce:
  Naše služba začíná pečlivou inspekcí prováděnou našimi zkušenými techniky. Kontrolujeme pneumatické, elektrické a mechanické komponenty, abychom identifikovali možné problémy, chyby a opotřebení. Tato komplexní inspekce nám umožňuje připravit personalizovaný plán služeb.

2. Služební smlouvy:
  Pro společnosti, které s námi uzavřely služební smlouvy, nabízíme klid. Naše služební smlouvy zajišťují pravidelnou údržbu a podporu. Můžete se spolehnout na to, že vaše stroje budou vždy v nejlepším stavu.

3. Telefonické poradenství a vzdálená podpora přes AnyDesk:
  Naše závazky k vašemu úspěchu neomezeny jen na rutinní údržbu. Společnosti se služebními smlouvami mají nárok na telefonické poradenství. Tato služba je neocenitelná při řešení náhlých poruch, problémů se systémem nebo chyb v softwaru. Naši odborníci vám poskytnou podporu k rychlému odstranění menších problémů, včetně vzdálené podpory přes AnyDesk.

4. Montáž a demontáž:
  Chápeme, že přesun strojů může být složitou a náročnou úlohou. Náš zkušený tým je specializovaný na montáž a demontáž strojů. Ať už přemisťujete zařízení ve svém závodě nebo na nové místo, zajišťujeme bezproblémový proces bez poškození.

5. Znovuspuštění:
  Po přemístění strojů naše služba nekončí. Postaráme se o znovuspuštění zařízení, aby pracovala efektivně v novém prostředí. Můžete se spolehnout na to, že tuto klíčovou fázi zvládneme s přesností a péčí.

Závěr:
V naší službě strojírenství jsme oddáni úspěchu vašich operací. Naše komplexní služby zahrnují inspekci, služební smlouvy, telefonické poradenství, montáž, demontáž a znovuspuštění. S naším zkušeným týmem na vaší straně se můžete spolehnout na to, že vaše stroje budou vždy v excelentním stavu. Kontaktujte nás ještě dnes, abychom probrali, jak můžeme podpořit vaše potřeby v oblasti strojírenství.
Kompleksowe usługi inżynierii mechanicznej
Wstęp:
Witamy w naszej usłudze inżynierii mechanicznej, gdzie oferujemy szeroki zakres profesjonalnych usług w celu zapewnienia optymalnej pracy Państwa maszyn i urządzeń. Nasi doświadczeni pracownicy są wyspecjalizowani w utrzymaniu płynności Państwa operacji.

Nasze usługi:

1. Dokładna inspekcja:
  Nasza usługa rozpoczyna się dokładną inspekcją przeprowadzaną przez naszych doświadczonych techników. Sprawdzamy elementy pneumatyczne, elektryczne i mechaniczne, aby zidentyfikować ewentualne problemy, błędy i zużycie. Ta wszechstronna inspekcja pozwala nam przygotować spersonalizowany plan usług.

2. Umowy serwisowe:
  Dla firm, które podpisały z nami umowy serwisowe, oferujemy spokojny sen. Nasze umowy serwisowe gwarantują regularne konserwacje i wsparcie. Możecie Państwo polegać na tym, że nasze maszyny zawsze będą w doskonałym stanie.

3. Konsultacje telefoniczne i zdalne wsparcie za pomocą AnyDesk:
  Nasze zaangażowanie w Państwa sukces nie ogranicza się tylko do rutynowych konserwacji. Firmy z umowami serwisowymi mają prawo do konsultacji telefonicznych. Ta usługa jest nieoceniona przy rozwiązywaniu nagłych awarii, problemów z systemem lub błędów w oprogramowaniu. Nasi eksperci udzielą wsparcia w szybkim rozwiązaniu mniejszych problemów, w tym wsparcia zdalnego za pomocą AnyDesk.

4. Montaż i demontaż:
  Rozumiemy, że przemieszczanie maszyn może być skomplikowanym zadaniem. Nasz doświadczony zespół specjalizuje się w montażu i demontażu maszyn. Bez względu na to, czy przemieszczacie sprzęt w obrębie zakładu czy na nowe miejsce, zapewniamy bezproblemowy proces bez uszkodzeń.

5. Ponowne uruchamianie:
  Po przeniesieniu maszyn nasza usługa się nie kończy. Zajmujemy się ponownym uruchamianiem maszyn, aby zapewnić ich efektywną pracę w nowym środowisku. Możecie Państwo liczyć na to, że ta kluczowa faza będzie przez nas przeprowadzona z precyzją i starannością.

Podsumowanie:
W naszej usłudze inżynierii mechanicznej jesteśmy zobowiązani do sukcesu Państwa operacji. Nasze kompleksowe usługi obejmują inspekcję, umowy serwisowe, konsultacje telefoniczne, montaż, demontaż i ponowne uruchamianie. Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi zawsze możecie Państwo polegać na doskonałym stanie Waszych maszyn. Skontaktujcie się z nami jeszcze dzisiaj, aby omówić, w jaki sposób możemy wesprzeć Wasze potrzeby w dziedzinie inżynierii mechanicznej.
Servizio di ingegneria meccanica completo
Introduzione:
Benvenuti nel nostro servizio di ingegneria meccanica, dove offriamo un'ampia gamma di servizi professionali per garantire il corretto funzionamento dei vostri macchinari e attrezzature. I nostri esperti dipendenti sono specializzati nel mantenere senza intoppi le vostre operazioni.

I nostri servizi:

1. Ispezione approfondita:
  Il nostro servizio inizia con un'attenta ispezione da parte dei nostri esperti tecnici. Controlliamo componenti pneumatici, elettrici e meccanici per identificare eventuali problemi, errori e usura. Questa ispezione completa ci consente di elaborare un piano di servizio personalizzato.

2. Contratti di servizio:
  Per le aziende che hanno stipulato contratti di servizio con noi, offriamo tranquillità. I nostri contratti di servizio garantiscono manutenzione regolare e supporto. Potete contare su di noi per mantenere sempre in ottime condizioni le vostre attrezzature.

3. Consulenza telefonica e assistenza remota tramite AnyDesk:
  Il nostro impegno per il vostro successo non si limita alla manutenzione di routine. Le aziende con contratti di servizio hanno diritto a consulenza telefonica. Questo servizio è prezioso per risolvere guasti improvvisi, problemi di sistema o errori software. I nostri esperti vi forniranno assistenza per risolvere rapidamente problemi minori, compresa l'assistenza remota tramite AnyDesk.

4. Montaggio e smontaggio:
  Comprendiamo che lo spostamento di macchinari può essere un'operazione complessa e impegnativa. Il nostro team esperto è specializzato nel montaggio e smontaggio di macchine. Che siate in procinto di spostare l'attrezzatura all'interno del vostro impianto o in una nuova sede, garantiamo un processo senza intoppi e senza danni.

5. Riavvio:
  Dopo lo spostamento delle macchine, il nostro servizio non termina qui. Ci occupiamo del riavvio delle macchine per assicurare un funzionamento efficiente nel nuovo ambiente. Potete contare su di noi per gestire questa fase critica con precisione e attenzione.

Conclusione:
Nel nostro servizio di ingegneria meccanica siamo impegnati a garantire il successo delle vostre operazioni. I nostri servizi completi includono ispezioni, contratti di servizio, consulenza telefonica, montaggio, smontaggio e riavvio. Con il nostro team esperto al vostro fianco, potete essere certi che le vostre attrezzature saranno sempre in ottime condizioni. Contattateci oggi stesso per discutere come possiamo supportare le vostre esigenze nel campo dell'ingegneria meccanica.
Service d'ingénierie mécanique complet
Introduction :
Bienvenue dans notre service d'ingénierie mécanique, où nous proposons une large gamme de services professionnels pour assurer le bon fonctionnement de vos machines et équipements. Nos employés expérimentés sont spécialisés dans le maintien de la fluidité de vos opérations.

Nos services :

1. Inspection approfondie :
  Notre service commence par une inspection minutieuse réalisée par nos techniciens expérimentés. Nous examinons les composants pneumatiques, électriques et mécaniques pour identifier d'éventuels problèmes, erreurs et usures. Cette inspection complète nous permet d'élaborer un plan de service personnalisé.

2. Contrats de service :
  Pour les entreprises ayant conclu des contrats de service avec nous, nous offrons la tranquillité d'esprit. Nos contrats de service garantissent une maintenance régulière et un support. Vous pouvez compter sur nous pour maintenir vos équipements en parfait état.

3. Conseil téléphonique et assistance à distance via AnyDesk :
  Notre engagement envers votre réussite ne se limite pas à la maintenance de routine. Les entreprises avec des contrats de service ont droit à des conseils téléphoniques. Ce service est précieux pour résoudre les pannes soudaines, les problèmes de système ou les erreurs logicielles. Nos experts vous fourniront une assistance pour résoudre rapidement les problèmes mineurs, y compris l'assistance à distance via AnyDesk.

4. Montage et démontage :
  Nous comprenons que le déplacement de machines peut être une tâche complexe et exigeante. Notre équipe expérimentée est spécialisée dans le montage et le démontage des machines. Que vous déplaciez de l'équipement à l'intérieur de votre installation ou vers un nouvel emplacement, nous garantissons un processus sans accroc et sans dommages.

5. Redémarrage :
  Après le déplacement des machines, notre service ne s'arrête pas là. Nous nous occupons du redémarrage des machines pour assurer un fonctionnement efficace dans le nouvel environnement. Vous pouvez compter sur nous pour gérer cette phase critique avec précision et soin.

Conclusion :
Dans notre service d'ingénierie mécanique, nous nous engageons à assurer le succès de vos opérations. Nos services complets comprennent des inspections, des contrats de service, des conseils téléphoniques, le montage, le démontage et le redémarrage. Avec notre équipe d'experts à vos côtés, vous pouvez être sûr que vos équipements seront toujours en excellent état. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de la manière dont nous pouvons répondre à vos besoins en ingénierie mécanique.
Viber or Messenger
Video - call
support
from anywhere with internet

Tea or Caffe
22 Day x 1 EUR

or snack or small meal
22 Day x 5 EUR
Video_Z90_Manual
Get hands-free control of your machine with the Shopping Cart: Cart's latest video, Video_Z90_2303_SPL_230312_1.mp4. See how you can remotely operate your machinery with just a touch screen and record your progress with the machine's camera. Plus, have a pro watch over your work with ease. Shop now and take your work to the next level!
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Video_Z90_Manual
service coordination Z90_2303_SPL_230312_2.mp4

Show more when Clicking an Image
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Video_Z90_Manual
service coordination Z90_2303_SPL_230312_3.mp4

Show more when Clicking an Image
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Video_Z90_Manual
service coordination Z90_2303_SPL_230312_4.mp4

Show more when Clicking an Image
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Video_Z90_Manual
service coordination Z90_2303_SPL_230312_5.mp4

Show more when Clicking an Image
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Video_Z90_Manual
service coordination Z90_2303_SPL_230312_6.mp4

Show more when Clicking an Image
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Video_Z90_Manual
service coordination Z90_2303_SPL_230312_7.mp4

Show more when Clicking an Image
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Service
3D CAD software can increase designer productivity by providing tools that help eliminate inconsistencies, assist with standards conformance, and troubleshoot challenges. This can help avoid errors, budget loss, and risk1. The software also allows for easy manipulation of models and inspection from every angle, making it easier to evaluate design changes without expending resources1. Additionally, digital design makes it easy to quickly apply changes to each iteration and preview these changes from all perspectives1. All of these factors can lead to an increase in productivity for the designer. I’m here to help you with any questions or information you need.
Immediate availability
Quantity Discount available Quantity Discount available
50.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Service
Introducing "Service Coordination" - the ultimate solution to streamline your shopping experience! Say goodbye to the hassle of juggling multiple orders and enjoy the convenience of having all your items neatly organized in one virtual cart. With our user-friendly interface, you can effortlessly manage your purchases, track deliveries, and even compare prices across different stores. Shopping has never been this easy! Upgrade to "Service Coordination" today and simplify your online shopping journey.
Immediate availability
10.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Hello everyone!

We invite you to participate in assessing travel expenses and the time spent on servicing our technicians at your location. Before scheduling a service, it makes sense to create your own cost assessment with your colleagues in the company. This will help you better understand how your labor costs compare to the time costs incurred by our technicians during their journey to your site.

We suggest using the link below to plan the route on Google Maps between our company headquarters and your company, where you have the servicing machines installed. This will enable you to plan and budget more effectively.

Once you have an estimate of travel expenses, consider how much time you expect our technicians' service to take at your location. Is there a possibility of collaborating with your local technician? Perhaps through video calls and AnyDesk, we can provide remote assistance, reducing the time required for the service.

With your help and the collaboration of your local experts, we will ensure efficient service that meets your needs and saves time and money.

Thank you for participating in our efforts to provide better services!

🔽 Calculate Travel Expenses on Google Maps  🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Pozdravljeni vsi!

Vabimo vas k sodelovanju pri oceni potnih stroškov in časa, ki ga porabite za servis naših tehnikov na vašem mestu. Preden naročite servis, ima smisel, da v sodelovanju s sodelavci v podjetju ustvarite lastno oceno stroškov. To vam bo pomagalo bolje razumeti, kako se vaši stroški dela primerjajo s stroški časa, ki ga imajo naši tehniki med svojo potjo do vaše lokacije.

Predlagamo, da uporabite spodnjo povezavo za načrtovanje poti na Google Maps med našim sedežem podjetja in vašim podjetjem, kjer imate nameščene stroje za servisiranje. To vam bo omogočilo boljše načrtovanje in proračuniranje.

Ko boste imeli oceno potnih stroškov, premislite, koliko časa pričakujete, da bo trajal servis naših tehnikov na vašem mestu. Obstaja možnost sodelovanja s svojim lokalnim tehnikom? Morda preko video klicev in AnyDeska lahko nudimo oddaljeno pomoč, s čimer bi zmanjšali potreben čas za servis.

Z vašo pomočjo in sodelovanjem vaših lokalnih strokovnjakov bomo zagotovili učinkovit servis, ki bo ustrezal vašim potrebam in prihranil čas ter denar.

Hvala, ker sodelujete v naših prizadevanjih za zagotavljanje boljših storitev!

🔽 Izračunajte potne stroške na Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Hallo zusammen!

Wir laden Sie ein, sich an der Bewertung der Reisekosten und der Zeit, die für die Wartung unserer Techniker an Ihrem Standort aufgewendet wird, zu beteiligen. Bevor Sie einen Service planen, macht es Sinn, eine eigene Kostenbewertung mit Ihren Kollegen im Unternehmen zu erstellen. Dies wird Ihnen helfen, besser zu verstehen, wie sich Ihre Arbeitskosten im Vergleich zu den Zeitaufwänden unserer Techniker während ihrer Anreise zu Ihrem Standort verhalten.

Wir schlagen vor, den untenstehenden Link zu nutzen, um die Route auf Google Maps zwischen unserem Firmenhauptsitz und Ihrem Unternehmen zu planen, wo Sie die Wartungsmaschinen installiert haben. Dies wird es Ihnen ermöglichen, besser zu planen und zu budgetieren.

Sobald Sie eine Schätzung der Reisekosten haben, überlegen Sie, wie viel Zeit Sie erwarten, dass der Service unserer Techniker an Ihrem Standort dauert. Gibt es die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Ihrem lokalen Techniker? Möglicherweise können wir über Videokonferenzen und AnyDesk eine Remote-Unterstützung bieten, um die benötigte Zeit für den Service zu reduzieren.

Mit Ihrer Hilfe und der Zusammenarbeit Ihrer lokalen Experten werden wir einen effizienten Service sicherstellen, der Ihren Anforderungen entspricht und Zeit sowie Geld spart.

Vielen Dank, dass Sie sich an unseren Bemühungen zur Bereitstellung besserer Dienstleistungen beteiligen!

🔽 Berechnen Sie die Reisekosten auf Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Zdravo svima!

Pozivamo vas da učestvujete u oceni troškova putovanja i vremena koje je potrebno za servisiranje naših tehničara na vašoj lokaciji. Pre nego što zakazujete uslugu, ima smisla da zajedno sa svojim kolegama u kompaniji napravite svoju sopstvenu procenu troškova. Ovo će vam pomoći da bolje razumete kako vaši troškovi rada upoređuju sa vremenom koje naši tehničari provode tokom putovanja do vaše lokacije.

Predlažemo da koristite donji link za planiranje rute na Google Maps između našeg sedišta kompanije i vaše kompanije, gde imate instalirane mašine za servisiranje. Ovo će vam omogućiti bolje planiranje i budžetiranje.

Kada imate procenu troškova putovanja, razmislite koliko vremena očekujete da će trajati servis naših tehničara na vašoj lokaciji. Postoji li mogućnost saradnje sa vašim lokalnim tehničarem? Možda putem video poziva i AnyDeska možemo pružiti daljinsku podršku, čime bismo smanjili potrebno vreme za servis.

Uz vašu pomoć i saradnju vaših lokalnih stručnjaka, obezbedićemo efikasan servis koji će zadovoljiti vaše potrebe i uštedeti vreme i novac.

Hvala vam što učestvujete u našim naporima da pružimo bolje usluge!

🔽 Izračunajte troškove putovanja na Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Përshëndetje të gjithëve!

Ju ftojmë të merrni pjesë në vlerësimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe kohës që i kaloni për shërbimin e teknikës sonë në vendin tuaj. Para se të planifikoni një shërbim, ka kuptim të krijoni një vlerësim të shpenzimeve tuaja me kolegët në kompaninë tuaj. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë se si shpenzimet e punës suaj krahasohen me koston e kohës që pësojnë teknikët tanë gjatë udhëtimit deri te vendi juaj.

Sugjerojmë të përdorni lidhjen e mëposhtme për të planifikuar rrugën në Google Maps midis selisë sonë të kompanisë dhe kompanisë suaj, ku keni instaluar makinat për shërbim. Kjo do t'ju lejojë të planifikoni dhe të bëni buxhetin më efikas.

Kur të keni një vlerësim të shpenzimeve të udhëtimit, mendojini sa kohë pritet të zgjasë shërbimi i teknikëve tanë në vendin tuaj. A ka mundësi për bashkëpunim me teknikun tuaj lokal? Mund të jetë nëpërmjet video thirrjeve dhe AnyDesk që mund të ofrojmë ndihmë në distancë, duke reduktuar kohën e nevojshme për shërbimin.

Me ndihmën tuaj dhe bashkëpunimin e ekspertëve tuaj lokalë, do të sigurojmë një shërbim efikas që plotëson nevojat tuaja dhe kursen kohë dhe para.

Ju faleminderit që merrni pjesë në përpjekjet tona për të ofruar shërbime më të mira!

🔽 Llogaritni Shpenzimet e Udhëtimit në Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Здравейте всички!

Поканваме ви да се включите в оценката на разходите за пътуване и времето, което прекарвате на обслужване на нашите техници на вашия адрес. Преди да планирате услуга, има смисъл да съставите собствена оценка на разходите си с вашите колеги във фирмата. Това ще ви помогне да разберете по-добре как се сравняват разходите за работа с разходите по време на пътуване на нашите техници до вашия адрес.

Препоръчваме ви да използвате долния линк, за да планирате маршрута си в Google Maps между седалището на нашата компания и вашата фирма, където имате инсталирани машини за обслужване. Това ще ви позволи да планирате и бюджетирате по-ефективно.

След като имате оценка на разходите за пътуване, разгледайте колко време очаквате, че ще отнеме услугата на нашите техници на вашата локация. Има ли възможност за сътрудничество с местния ви техник? Може би посредством видео обаждания и AnyDesk можем да предоставим дистанционна помощ, като намалим времето, необходимо за обслужването.

С вашата помощ и сътрудничеството на местните ви експерти ще гарантираме ефективна услуга, която отговаря на вашите нужди и спестява време и пари.

Благодарим ви, че участвате в нашите усилия да предоставим по-добри услуги!

🔽 Изчислете разходите за пътуване в Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Salutare tuturor!

Vă invităm să participați la evaluarea costurilor de călătorie și a timpului petrecut în servirea tehnicilor noastre la locația dumneavoastră. Înainte de a programa un serviciu, are sens să realizați o proprie evaluare a costurilor cu colegii dumneavoastră din companie. Acest lucru vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum se compară costurile de muncă cu costurile de timp suportate de tehnicienii noștri în timpul călătoriei către locul dumneavoastră.

Vă sugerăm să utilizați link-ul de mai jos pentru a planifica ruta pe Google Maps între sediul companiei noastre și compania dumneavoastră, unde aveți mașinile de service instalate. Acest lucru vă va permite să planificați și să stabiliți bugetul mai eficient.

După ce aveți o estimare a costurilor de călătorie, luați în considerare cât timp vă așteptați să dureze serviciul tehnicienilor noștri la locația dumneavoastră. Există posibilitatea de a colabora cu tehnicienii dvs. locali? Poate prin apeluri video și AnyDesk putem oferi asistență la distanță, reducând timpul necesar pentru serviciu.

Cu ajutorul dumneavoastră și a colaborării experților dvs. locali, vom asigura un serviciu eficient care să satisfacă nevoile dumneavoastră și să economisească timp și bani.

Vă mulțumim că participați la eforturile noastre de a oferi servicii mai bune!

🔽 Calculați Costurile de Călătorie pe Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Helló mindenkinek!

Meghívjuk Önöket, hogy vegyenek részt az utazási költségek és az idő értékelésében, amit munkatársaink kiszolgálásuk során töltenek el Önöknél. Mielőtt szolgáltatást rendelnek, érdemes saját költségértékelést készíteni kollégáikkal a vállalatban. Ez segít Önöknek jobban megérteni, hogyan viszonyulnak munkaköltségeik a technikusaink utazás során felmerülő időköltségeihez a helyszínükhöz.

Javasoljuk, hogy használják az alábbi hivatkozást a Google Térképen az útvonal tervezéséhez vállalatunk központja és az Önök vállalata között, ahol a karbantartási gépeket telepítették. Ez lehetővé teszi hatékonyabb tervezést és költségvetést.

Miután elkészült az utazási költségek becslése, gondolkozzanak el azon, mennyi ideig tart majd a technikusaink szolgáltatása a helyszínükön. Lehetséges-e a helyi technikusokkal való együttműködés? Talán videohívások és az AnyDesk segítségével távolról nyújthatunk segítséget, csökkentve ezzel a szolgáltatáshoz szükséges időt.

Az Önök segítségével és a helyi szakértőkkel való együttműködésünkkel hatékony szolgáltatást biztosítunk, amely megfelel az Önök igényeinek, és időt és pénzt takarít meg.

Köszönjük, hogy részt vesznek erőfeszítéseinkben a jobb szolgáltatások nyújtásában!

🔽 Utazási költségek számítása a Google Térképen 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Ahojte všetci!

Pozývame vás k účasti pri hodnotení nákladov na cestovanie a času, ktorý strávite pri servisovaní našich technikov na vašej lokalite. Predtým, než si objednáte servis, má zmysel vytvoriť vlastnú analýzu nákladov so svojimi kolegami vo firme. Toto vám pomôže lepšie porozumieť, ako sa vaše pracovné náklady porovnávajú s časovými nákladmi, ktoré naši technici vynaložia počas svojej cesty na vašu lokalitu.

Odporúčame vám použiť nasledujúci odkaz na plánovanie trasy na Google Maps medzi sídlom našej spoločnosti a vašou spoločnosťou, kde máte inštalované servisné stroje. Toto vám umožní lepšie plánovať a rozpočtovať.

Po získaní odhadu cestovných nákladov zvážte, koľko času očakávate, že bude trvať servis našich technikov na vašej lokalite. Existuje možnosť spolupráce so svojím miestnym technikom? Možno by sme mohli poskytnúť vzdialenú pomoc prostredníctvom videohovorov a AnyDesku, čím by sme skrátili potrebný čas na servis.

S vašou pomocou a spoluprácou miestnych expertov zajistíme efektívny servis, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám a ušetrí čas a peniaze.

Ďakujeme vám za účasť vo našich snahách poskytovať lepšie služby!

🔽 Vypočítajte cestovné náklady na Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Ahoj všichni!

Zveme vás k účasti na hodnocení cestovních nákladů a času stráveného při servisu našich techniků u vás na místě. Před objednáním servisu má smysl vytvořit vlastní analýzu nákladů společně se svými kolegy ve firmě. Toto vám pomůže lépe porozumět, jak se vaše pracovní náklady srovnávají s náklady na čas, který naši technici tráví během své cesty k vám na místo.

Doporučujeme vám použít následující odkaz k plánování trasy na Google Maps mezi sídlem naší společnosti a vaší firmou, kde máte nainstalované servisní stroje. Toto vám umožní lépe plánovat a rozpočtovat.

Jakmile budete mít odhad cestovních nákladů, zvažte, kolik času očekáváte, že bude trvat servis našich techniků na vašem místě. Existuje možnost spolupráce se svým místním technikem? Možná bychom mohli poskytnout vzdálenou pomoc prostřednictvím videohovorů a AnyDesku, čímž bychom snížili potřebný čas pro servis.

S vaší pomocí a spoluprací s místními odborníky zajistíme efektivní servis, který bude vyhovovat vašim potřebám a ušetří čas a peníze.

Děkujeme vám za účast ve snaze poskytovat lepší služby!

🔽 Spočítejte cestovní náklady na Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Witajcie wszyscy!

Zapraszamy do udziału w ocenie kosztów podróży oraz czasu, który spędzacie na obsłudze naszych techników na waszej lokalizacji. Przed złożeniem zamówienia na usługę, ma sens utworzyć własną analizę kosztów wraz z kolegami z firmy. Pomoże to lepiej zrozumieć, jak wasze koszty pracy porównują się do kosztów czasu ponoszonych przez naszych techników podczas podróży do waszej lokalizacji.

Sugerujemy skorzystanie z poniższego linku do zaplanowania trasy na Google Maps między siedzibą naszej firmy a waszą firmą, gdzie zainstalowane są maszyny serwisowe. Dzięki temu będziecie mogli lepiej planować i budżetować.

Po uzyskaniu szacunku kosztów podróży rozważcie, ile czasu spodziewacie się, że zajmie obsługa naszych techników na waszej lokalizacji. Istnieje możliwość współpracy z waszym lokalnym technikiem? Być może za pomocą wideokonferencji i AnyDeska możemy świadczyć zdalne wsparcie, skracając czas potrzebny na obsługę.

Dzięki waszej pomocy i współpracy z lokalnymi ekspertami zapewnimy efektywną obsługę, która zaspokoi wasze potrzeby i zaoszczędzi czas oraz pieniądze.

Dziękujemy za udział w naszych działaniach mających na celu świadczenie lepszych usług!

🔽 Oblicz koszty podróży na Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Ciao a tutti!

Vi invitiamo a partecipare alla valutazione dei costi di viaggio e del tempo trascorso per il servizio dei nostri tecnici presso la vostra sede. Prima di pianificare un servizio, ha senso creare una propria valutazione dei costi insieme ai vostri colleghi in azienda. Questo vi aiuterà a capire meglio come i vostri costi di lavoro si confrontano con i costi di tempo sostenuti dai nostri tecnici durante il loro viaggio fino al vostro sito.

Vi suggeriamo di utilizzare il link sottostante per pianificare l'itinerario su Google Maps tra la sede della nostra azienda e la vostra azienda, dove avete installate le macchine di servizio. Questo vi consentirà di pianificare e bilanciare in modo più efficace.

Una volta ottenuta una stima dei costi di viaggio, considerate quanto tempo vi aspettate che il servizio dei nostri tecnici richiederà presso la vostra sede. C'è la possibilità di collaborare con un tecnico locale? Forse attraverso videochiamate e AnyDesk possiamo fornire assistenza remota, riducendo il tempo necessario per il servizio.

Con il vostro aiuto e la collaborazione dei vostri esperti locali, garantiremo un servizio efficiente che soddisferà le vostre esigenze e risparmierà tempo e denaro.

Grazie per la partecipazione ai nostri sforzi per offrire migliori servizi!

🔽 Calcolate i costi di viaggio su Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Bonjour à tous !

Nous vous invitons à participer à l'évaluation des frais de déplacement et du temps passé à servir nos techniciens sur votre site. Avant de planifier un service, il est judicieux de réaliser votre propre évaluation des coûts avec vos collègues au sein de l'entreprise. Cela vous aidera à mieux comprendre comment vos coûts de main-d'œuvre se comparent aux coûts de temps engagés par nos techniciens lors de leur déplacement jusqu'à votre site.

Nous vous suggérons d'utiliser le lien ci-dessous pour planifier l'itinéraire sur Google Maps entre le siège de notre entreprise et le vôtre, où vous avez installé les machines de service. Cela vous permettra de planifier et de budgétiser plus efficacement.

Une fois que vous avez une estimation des frais de déplacement, envisagez combien de temps vous prévoyez que le service de nos techniciens prendra sur votre site. Y a-t-il une possibilité de collaborer avec un technicien local ? Peut-être que grâce aux appels vidéo et à AnyDesk, nous pouvons fournir une assistance à distance, réduisant ainsi le temps nécessaire pour le service.

Avec votre aide et la collaboration de vos experts locaux, nous assurerons un service efficace qui répondra à vos besoins et économisera du temps et de l'argent.

Merci de participer à nos efforts pour fournir de meilleurs services !

🔽 Calculez les frais de déplacement sur Google Maps 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽 🔽
Service
Introducing "Cost per km with Car": Calculate your car expenses effortlessly with this handy shopping cart! Keep track of your fuel consumption, maintenance costs, and overall expenses per kilometer. Say goodbye to guesswork and hello to financial clarity on your daily commute or long trips. Simplify your budgeting and make informed decisions with the "Cost per km with Car" shopping cart.
Immediate availability
Quantity Discount available Quantity Discount available
0.45 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Service
With the kind support of Remote control
‎The aim is to:‎
‎Reduce plant downtimes‎
‎Have transparency about the current maintenance status‎
‎Long service life for the machine to achieve‎
‎To achieve the goals, organized maintenance is required.‎
Immediate availability
Quantity Discount available Quantity Discount available
50.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Service
With the kind support of Remote control
‎The aim is to:‎
‎Reduce plant downtimes‎
‎Have transparency about the current maintenance status‎
‎Long service life for the machine to achieve‎
‎To achieve the goals, organized maintenance is required.‎
Immediate availability
Quantity Discount available Quantity Discount available
25.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Upgrades
Upgrade your video calls and online meetings with the Logitech C270 webcam. This high-quality camera delivers crystal-clear image and sound, ensuring that you are always seen and heard with exceptional clarity. With easy plug-and-play functionality, adjustable settings, and a sleek design, the Logitech C270 is the perfect addition to your shopping cart.
Immediate availability
40.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Upgrades
Upgrade Software from year 2021 on 2023wk4
Immediate availability
500.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Upgrades
Upgade SPL_1011_H Machine from 2014 on 2023WK4
2 pcs CyPro-24
2 pcs BiO-24R
2 pcs BiO-24T
1 pcs Weintek
1 pcs Reley
2 pcs sensor M8
5 pcs sensor M5
2 + 2 pcs sensor SMC


1 pcs Wi-Fi Extender
1 pcs Router
1 pcs LAN Switch
5 pcs SFTP cable 1m
2 pcs SFTP cable 3m
3 pcs SFTP cable 5m
Immediate availability
3900.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Upgrades
Upgade SPL_107 Machine from 2008 on 2023WK4
2 pcs CyPro-24
2 pcs BiO-24R
1 pcs Weintek
1 pcs Reley
1 pcs sensor M8
5 pcs sensor M5
2 pcs sensor SMC
Immediate availability
2900.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Upgrades
Print labels with data from the SPL_1011 and SPL_127
produced in after 2023 WK4.
for
each Head rail profile,
each pack of slats ,
each pair of side guides.
The program lists the materials used for each External Venetian Blind or group of made blinds from a certain number to the last EVB made.

Label size: 50x70mm
Immediate availability
700.00 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!

Appendix No. 1 to sale agreement Nr.:  Detailed specifications
Appendix No. 2 to sale agreement Nr.:  TECHNICAL ACCEPTANCE PROTOCOL
Appendix No. 3 to sale agreement Nr.:  DELIVERY PROTOCOL
Appendix No. 4 to sale agreement Nr.:  ACCEPTANCE PROTOCOL

Terms:  AGB ZVEI
Incoterms: 2010

Show more or BUY when Clicking an Image

Service cordination
EVB Parts
SKOVELA d.o.o. © 2001-2024 VSE PRAVICE PRIDRžANE
Payments SKB banka d.d     
IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
SWIFT: SKBASI2X
Phone SI  - DE: +386 40 20 50 54
Phone SI - EN: +386 41 696 072
Phone CN: +86 137 01 500 476
Flag Counter
Back to content